Algemene verkoopsvoorwaarden

Bedrijfsidentiteit

Tea Lodge is een B.V.B.A. met hoodzetel in België te 2500 Lier, Neerloop 12. Tea Lodge is ingeschreven bij de Kruispuntenbank voor ondernemingen onder het nummer 563.996.897, en met het Intracommunautair BTW nummer BE 0563.996.897, Telefoonnummer +32(0)475 28.64.45. E-mail: info@tealodge.com

Artikel 1 - toepassing en uitvoerbaarheid van de Algemene Verkoopsvoorwaarden

De bepalingen en voorwaarden van de verkoop kan door de afkorting " AVV " worden aangeduid.
De term "Site" wordt hier gebruikt om de www.tealodge.com website aan te geven.
Wordt aangeduid als de " Vennootschap" , het bedrijf Tea Lodge B.V.B.A.
De AVV zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop van producten op de site .
Gebruik van de site, evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Tea Lodge impliceert dat de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende AVV aanvaardt. Zo zal bij elke aankoop beschouwd worden dat de koper zich aan de voorwaarden onderwerpt . Ook de bevestiging van de bestelling op de site impliceert de aanvaarding door deze laatste van de AVV.
Het registreren van de gegevens op de site zijn het bewijs van alle transacties tussen de koper en  Tea Lodge.

Zich niet beroepen op de artikelen van AVV kan niet beschouwd worden als afstand op de respectievelijke AVV.
Elke voorwaarden in strijd met de AVV aangevraagd door de koper et niet aanvaard door de Vennootschap is niet tegenstelbaar aan de Vennootschap.

Tea Lodge behoudt zich het recht voor deze AVV te allen tijde te veranderen door een nieuwe, gedateerde versie op deze website te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door Tea Lodge van de nieuwe versie van de AVV houdt ook de acceptatie in van deze laatste versie.

Artikel 2 – Bestellingen

De gebruiker beschikt over de mogelijkheid om zijn bestelling online te plaatsen op basis van de artikelen op de website.
De bestelling kan pas via de website worden opgeslagen als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de onderhavige AVV evenals van de prijzen en beschrijvingen van de verkochte producten.
Tea Lodge stuurt de gebruiker binnen 24 uur na de plaatsing van de bestelling een bevestigingsmail op het e-mailadres dat de klant heeft doorgegeven.
Tea Lodge behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in het geval van onbetaalde facturen, insolvabiliteit en fraude.

Artikel 3 – Beschikbaarheid en bestelde hoeveelheid

Tea Lodge verbindt zich ertoe de via de website ontvangen bestellingen uitsluitend te verwerken voor zover de beschikbare voorraden van de producten dat toelaten.
Bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel wordt de klant op de hoogte gebracht. De klant krijgt de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren - behalve bij overmacht (zie artikel …) of Tea Lodge kan de gebruiker tegen dezelfde prijs een gelijkwaardig artikel leveren met dezelfde of superieure eigenschappen.
In geval van annulatie zal de terugbetaling effectief zijn via het bankrekeningnummer van de klant (op zijn naam en facturatiegegevens) binnen de 30 dagen na de keuze van de klant is bevestigd.

Artikel 4 - Prijzen en eigendomsoverdracht

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces zijn uitgedrukt in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij expliciet anders vermeld.De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de logistieke en de verzendkosten. Deze worden apart aangerekend.

De BTW die van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar de Vennootschap gevestigd is.

De producten blijven eigendom van Tea Lodge tot de betaling van hun totale prijs.

Artikel 5 - Betalingsmethodes

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden. De bankrekening of de kredietlijnen van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Tea Lodge. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De procedures voor transacties op de website gebeuren via de leverancier van diensten voor beveiligde betaling Ogone. Die dienst garandeert dat gevoelige gegevens volgens één van de hoogste beveiligingsnormen worden doorgestuurd en opgeslagen.

Tea Lodge heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Tea Lodge. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf Ogone.

Artikel 6- Levering

De bestellingen kunnen enkel geleverd worden op adressen die gelegen zijn in de Benelux en Frankrijk. Tea Lodge behoudt zich het recht om de bestellingen op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten.
De bestellingen worden geleverd op het aangegeven adres zoals het door de klant opgegeven wordt tijdens de bestelling, en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.
De klant dient alle nuttige informatie ter beschikking te stellen om de levering tot een goed einde te brengen. Indien dit niet geval is kan het bedrijf niet verantwoordelijk gesteld worden voor een foute levering.
De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen.
Bij afwezigheid of indien geen bevoegd persoon aanwezig is  om het pakket in ontvangst te nemen bij de levering zal door de transporteur een bericht nagelaten worden met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om een afspraak te maken voor een her-levering.
Tea Lodge waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijke tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 7 dagen, na afloop van de verkoop op de site is een streeftermijn die puur indicatief is.
Tea Lodge kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de levering zonder opgave van redenen af te zien van de verkoop.

Contact opnemen moet gebeuren via de website van Tea Lodge of via email naar info@tealodge.com.
De producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat, en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de bedenkperiode van 14 dagen verstreken zijn is Tea Lodge niet meer verplicht om de retour te aanvaarden. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in de  AVV. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door Tea Lodge en slechts indien alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn.

De kennisgeving van de gebruiker moet gebeuren via e-mail. De kosten voor het terugzenden van het pakket zijn steeds voor rekening van de gebruiker.

Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Tea Lodge houdt zich in elk geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het product beschadigd is.

Artikel 7 - Recht van afstand

De koper heeft het recht om binnen 14 werkdagen na de dag van levering van de bestelling aan Tea Lodge te melden dat hij afziet van de aankoop zonder een boete te moeten betalen en een reden te moeten opgeven.
Tea Lodge geeft alleen gevolg aan annuleringen door de koper als de oorspronkelijke verpakking van het product nog intact is en met name als de verzegeling en het product zelf niet werden gebruikt en niet beschadigd zijn.
De kennisgeving van de gebruiker moet gebeuren via een aangetekend schrijven. De kosten voor het terugzenden van het pakket zijn steeds voor rekening van de gebruiker.
De klant zal worden gevraagd om de terug te sturen artikelen met de grootste zorg te beschermen.
Tea Lodge zal voor teruggestuurde artikelen voorstellen om de terugbetaling via een overschrijving op de bankrekening van de koper uit te voeren. Om van deze dienst te kunnen genieten dient de klant zijn bankrekeningnummer op de vrachtbrief van de teruggestuurde artikelen te schrijven.
Wij voeren de overschrijving dan zo snel mogelijk uit (maximaal 30 dagen).
Bij een onrechtmatige terugzending behoudt Tealodge zich het recht voor toekomstige bestellingen te weigeren.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, de teksten, de logo’s, de database, met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpaginas, de foto´s, de afbeeldingen en de geluidselementen op de website van Tea Lodge, met inbegrip van de onderliggende technologie zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten, patenten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusive eigendom van Tea Lodge, van haar Leveranciers en van de partners waarmee Tea Lodge een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van copiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Tea Lodge. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden door Tea Lodge.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

De foto’s, teksten en afbeeldingen op de site en die de producten afbeelden en beschrijven zijn niet bindend voor Tea Lodge en worden enkel ter informatie aangeboden.
Tea Lodge kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ten gevolge van het gebruik van internet, namelijk de onderbreking van de internetlijn, de indringing van buitenuit of de aanwezigheid van een data virus of alle andere gevallen van overmacht volgens de jurisprudentie.

De transportrisico’s worden gedragen door de klant. Deze dient zich te vergewissen van de transportmodaliteiten van de vervoerder.
De eigendom van de gekochte goederen zal overgedragen worden naar de klant van zodra het totaalbedrag van de aankoop voldaan is, inclusief de kosten verbonden aan de betaling.

Tea Lodge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke materiële, immateriële of lichamelijke schade als gevolg van het verkeerd gebruik van de verkochte producten.
De aansprakelijkheid van Tea Lodge is beperkt tot maximaal het bedrag van de bestelling. Bijgevolg mag geen eis tot schadevergoeding -of deze nu te maken heeft met de geleverde producten, de niet-levering van producten of anderszins- het bedrag overschrijden dat is betaald voor de artikelen die aanleiding zouden geven tot schadevergoeding. In geen geval kan Tea Lodge aansprakelijk worden gesteld voor vormen van indirecte schade van welke aard ook, of voor vormen van omzet- of exploitatie verlies die zou voortvloeien uit de producten van Tea Lodge, het gebruik of de verkoop van deze producten.

Artikel 10 - Overmacht

Tea Lodge zal al het mogelijke doen om te voldoen aan zijn verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de producten verhinderen.
In geval van vertraging zal Tea Lodge zich kwijten van zijn verplichtingen zodra dit mogelijk is en behoudt Tea Lodge zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder haar klanten te verdelen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheersd door het Belgisch recht.
Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn bevoegd.